7.10.07

Econometrie

Econometrie is de discipline binnen de economische wetenschap die zich richt op het kwantificeren (het in getallen uitdrukken) van de relaties tussen economische grootheden. Econometrie kan het beste worden omschreven als de wetenschap van het economisch modelleren, waarbij een groot beroep wordt gedaan op technieken uit de wiskunde, de waarschijnlijkheidsrekening en de statistiek. Informatica neemt een belangrijke plaats in, zowel bij het ontwerp als bij het toetsen en gebruiken van econometrische modellen.

Met behulp van technieken uit de econometrie kunnen economische theorie├źn worden getoetst en kan de sterkte van economische verbanden worden geschat. Dat gebeurt aan de hand van verzamelde gegevens over de economische grootheden waarvan de samenhang wordt onderzocht. Zo kan bijvoorbeeld met econometrische technieken worden verworpen dat een vraagcurve naar boven loopt (dat wil zeggen: bij een hogere prijs neemt de vraag toe), wat volgens de economische theorie slechts bij uitzondering voorkomt. Daarnaast kan met behulp van econometrische technieken ook een numerieke waarde aan deze vraagcurve worden gegeven (die aangeeft hoe sterk de vraag verandert als de prijs stijgt). De resultaten zijn daarbij altijd aan onzekerheid onderhevig. Zo kan er in het model iets belangrijks ontbreken of kunnen de gegevens onnauwkeurig zijn. Tevens wordt verondersteld dat het gedrag van economische subjecten ook voor een deel door toeval wordt bepaald.


Analyses:

Econometrische analyse kan worden onderverdeeld in tijdreeksanalyse en cross-sectie analyse. Bij tijdreeksanalyse wordt een studie gemaakt van een variabele over de tijd, zoals bijvoorbeeld het effect van het rentepercentage op de nationale uitgaven. Bij cross-sectie analyse worden relaties tussen verschillende variabelen op een bepaald tijdstip geanalyseerd (zoals bijvoorbeeld gebeurt bij een marktonderzoek). Wanneer tijdreeksanalyse en cross-sectie analyse op een vaste steekproef worden gebruikt, wordt ook wel gesproken van panel-analyse. Een voorbeeld hiervan is een groep mensen die langere tijd worden gevolgd en van tijd tot tijd gevraagd worden een vragenlijst in te vullen. Bij een wisselende steekproef spreekt men van pooled cross-sectie-analyse.

Volgens velen was de eerste econometrist de Nederlandse econoom Jan Tinbergen. Tinbergen ontdekte als eerste in de jaren dertig dat de theorie gekwantificeerd kan worden, als je de economische theorie op een bepaalde manier met cijfers combineert. Tinbergen ontving in 1969 samen met Ragnar Frisch de eerste Nobelprijs voor de economie.